SZABÁLYZAT
az 1995. április 19-én kelt magyar-szlovák megállapodás szerinti
egyes műszaki intézkedések és a Dunában és a Mosoni-Dunában lévő vízhozamok megfigyelőrendszerének működtetésével megbízott képviselők tevékenységéről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és a Duna és a Mosoni-Duna vízhozamáról 1995. április 19-én kelt megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 4. cikke szerint a Felek kötelezik magukat, hogy az érintett térségben működtetett környezeti megfigyelőrendszereik azon adatsorait egymás rendelkezésére bocsájtják, amelyek a Megállapodás 1-3. cikkében előirányzott intézkedések által okozott környezeti hatások felméréséhez szükségesek.
A Megállapodás 4. cikkében és 5. mellékletében meghatározott feladat szerint a Felek képviselői Kovács Árpád az MK KTM helyettes államtitkára és Dominik Kocinger a GNV építésével és üzemeltetésével megbízott SZK kormánymeghatalmazott elfogadták az adatok cseréjének és időszakonkénti közös értékelésének szabályzatát (a továbbiakban Szabályzat).

1. cikk

1.  A Felek képviselői felelősek a két ország környezeti megfigyelőrendszeréből származó adatok cseréjéért és értékeléséért, amelyek a Megállapodás 1-3. cikkében előirányzott intézkedések környezeti hatásainak felméréséhez szükségesek.
2.  A Felek képviselői saját kormányuk elé terjesztik az időszakonkénti közös értékelést és a javaslatokat.

2. cikk
A megfigyelőrendszerből származó adatok

1.  A megfigyelőrendszer helyszíneit és tételeit a Megállapodás 5. melléklete alapján a Szabályzat mellékletei tartalmazzák. Az 1. számú melléklet a szlovák, a 2. számú melléklet a magyar mérőhelyeket, mért tételeket és az adatcsere időpontját tartalmazza.
2.  Közös méréseket és helyszíni bejárásokat ahol az eltérés miatt szükséges, vagy kölcsönös megállapodás alapján végeznek.
3.  A mérőhelyeket és a mért tételeket a Felek képviselői utólag módosíthatják és kiegészíthetik.
4.  Az adatcsere a Felek képviselőinek közvetítésével történik, írásban és mágneslemezen. A Felek képviselői a szükséges topográfiai alaptérképeket (M = 1 : 10000) és más léptékű térképeket közös megállapodás alapján egymás rendelkezésére bocsájtják.

3. cikk
A megfigyelések kiértékelése

1.  A megfigyelések közös értékelése egy hidrológiai év időszakára vonatkozik. A közös éves zárójelentés a hidrológiai év befejezését követő négy hónapon belül készül el. A közös éves zárójelentés magyar, szlovák és angol nyelven készül, a vita esetén az angol szöveg a meghatározó.
2.  Az nemzeti éves jelentés tartalmazza a mért értékeket táblázatos, grafikus és térképes formában, rövid magyarázatokkal. Az nemzeti éves jelentést a Felek a hidrológiai év befejezését követően három hónapon belül kicserélik, a közös értékelés készítésére a Felek képviselői értekezletet hívnak össze.

4. cikk
A Felek képviselőinek tevékenysége

1.  A Felek képviselőinek tárgyalásaira szükség szerint, legalább azonban egy naptári évben kétszer kerül sor. A tárgyalásokat váltakozva hívja össze a két fél. A tárgyalások feltételeit a fogadó fél biztosítja, és a fogadó fél képviselője vezeti. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet a Felek képviselői írnak alá.
2.  A Felek képviselői a tárgyalásra szakértőket is meghívhatnak.
3.  Közös megegyezés alapján a közös méréseknél és közös bejárásokon a fogadó fél köteles biztosítani a helyszín megközelítését, a mérés elvégezhetőségéhez szükséges körülményeket.
4.  A képviselők tárgyalásait magyar és szlovák nyelven tartják. A tárgyalás jegyzőkönyve magyar, szlovák és angol nyelven készül.

5. cikk
Egyebek

1.  Midegyik fél saját maga viseli a tevékenységével, valamint a tárgyalásokkal összefüggő költségeit. A közös zárójelentés angol nyelvű változatának a költségeit a felek azonos arányban viselik.
2. A képviselők tevékenységüket a Szabályzat elfogadása napján kezdhetik meg.
3.  A Szabályzat érvényessége a Megállapodás megszűnése napján ér véget.
4.  A Szabályzat két eredeti példányban magyar, szlovák és angol nyelven készül, vita esetén az angol szöveg irányadó.
Kelt: Bősön, 1995. május 29-én
(aláírás) Kovács Árpád a Magyar Köztársaság képviselője
(aláírás) Dominik Kocinger a Szlovák Köztársaság képviselője